تکنولوژی (2)

تکنولوژی (Technology)

در قسمت هجدهم این سریال با کالوکیشنهای کلمه technology آشنا میشوید. فعل، صفت، حرف اضافه و اصطلاحات مربوطه را چگونه با این کلمه استفاده کنیم.

کالوکیشنهایی که در این قسمت یاد میگیرید:  

Adjectives & Nouns used with technology

current technology

—————————————

existing technology

—————————————

emerging technology

—————————————

new/ modern technology 

People have no faith in new technology.

—————————————

the latest technology

The boat is equipped with the latest technology.

—————————————

advanced technology 

The labs use advanced technology to study the function of various cells.

—————————————

computer technology 

the rapid development of computer technology in the 1950s and 1960s.

—————————————

digital technology 

Digital technology is bringing the media and communications sectors together.

—————————————

medical technology

The advance of medical technology has meant that more patients survive.

—————————————

military technology

Military technology makes huge advances during wartime.

—————————————

Verb + technology

have technology

—————————————

adopt technology

—————————————

apply technology

—————————————

technology + Verb

advance

—————————————

develop

—————————————

evolve

—————————————

Phrases

advances in technology

—————————————

the impact of technology

—————————————

science and technology

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا